Čo je územný plán a ako ho čítať

Územný plán mesta je jedným zo základných plánovacích nástrojov, prostredníctvom ktorého sa usmerňuje a ovplyvňuje rozvoj územia mesta, a ktorý „vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt“1).

Územný plán mesta (ako jeden zo stupňov územnoplánovacej dokumentácie) „komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, zosúlaďuje záujmy a činnosti ovplyvňujúce územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu a ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia“1).

Jednoducho povedané, územný plán mesta (ÚPN-M) určuje rozmiestnenie jednotlivých funkcií na území mesta, vo všeobecnosti hovorí o možnostiach využitia územia, jeho organizácii, a zabezpečení plánovaných a uvažovaných funkcií, dopravného a technického vybavenia územia. Neoddeliteľnou  súčasťou je otázka životného prostredia, vo všetkých jeho zložkách, s cieľom vytvárať kvalitné a prijateľné podmienky života pre všetkých obyvateľov – užívateľov mestského organizmu.

Územný plán, ktorý obstaráva mesto ako orgán územného plánovania, schvaľuje a jeho záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením Mestské zastupiteľstvo v Žiline. Schválený ÚPN-M je pre rozhodovanie a usmerňovanie investičnej činnosti na území mesta záväzným dokumentom.

V súčasnosti má Žilina spracovaný a schválený Územný plán mesta Žilina v znení Zmien a doplnkov č.1-8. Tieto sú zverejnené na oficiálnych stránkach mesta https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/.

 

Ako pracovať s územným plánom

ÚPN-M Žilina je spracovaný na základnej mape (nie na katastrálnej) v mierke M 1:10 000, tejto mierke zodpovedá aj obsah, rozsah a podrobnosť riešenia. A teda nerieši konkrétne stavby na konkrétnych pozemkoch.

Dokumentácia územného plánu mesta sa člení na textovú časť a grafickú časť; obsahuje smernú časť a záväznú časť2).

 

Pri vyhľadávaní informácie o konkrétnom území odporúčame

  1. Zidentifikovať si vyhľadávané územie s ÚPN-M podľa grafickej časti / výkres č.2 – Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia (v skratke KUN).
  2. V textovej časti vyhľadať v kapitole 2.18.2 Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, prípustné, obmedzujúce, vylučujúce podmienky na využitie jednotlivých plôch, na intenzitu ich využitia a regulácia využitia plôch, ktoré stanovujú konkrétne regulatívy pre konkrétnu funkčnú plochu. Okrem týchto záväzných regulatívov pre konkrétnu funkčnú plochu sa na dané územie vzťahujú aj zásady a regulatívy uvedené v Záväznej časti ÚPN-M Žilina.
  3. Pre získavaní informácii o území / danej lokalite sú nemenej dôležité výkresy:
    č.3 výkres riešenia verejného dopravného vybavenia,

    č.4a – 4c výkresy riešenia verejného technického vybavenia,
    č.5 výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov ÚSES.

Všetkým potenciálnym investorom alebo záujemcom o kúpu pozemku odporúčame v prvom rade si preveriť súlad zámeru s ÚPN-M, respektíve obrátiť sa, ešte pred kúpou pozemku, či spracovaním PD, na ÚHA so žiadosťou o územnoplánovaciu informáciu.

 

Poznámka:

1) Zákon č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon)
2) Vyhláška č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení neskorších predpisov