Revitalizácie sídlisk

Mesto Žilina spolu s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina pokračuje v revitalizáciách jednotlivých sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na sídliská Hliny I, II, III, IV, VII a VIII (autor Ing. arch. Peter Nezval) a sídliska Pod nemocnicou (autorka Ing. arch. Ľubica Brunová) v predchádzajúcom roku 2022 prebehlo obstarávanie v súlade s § 3 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na Urbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Vlčince II a v roku 2021 na Urbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Hliny V – VIUrbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Vlčince I a IV. Taktiež bola pod našim vedením vypracovaná urbanistická štúdia revitalizácie centrálnej časti sídliska s názvom Solinky Centrum (autor MEB Architects). V roku 2023 sa vypracovala Urbanistická štúdia revitalizácie sídliska Vlčince III. 

Dôvodom pre obstaranie urbanistických štúdií je navrhnúť koncepciu revitalizácie týchto sídlisk. Prioritným zámerom urbanistických štúdií je vytvoriť atraktívny verejný priestor so zachovaním jeho prírodných daností, ich zvýraznením a citlivým dotvorením obytného prostredia, tak aby bolo prostredie sídliska funkčne a esteticky vyvážené. Urbanistické štúdie budú podkladom pre následnú prípravu projektovej dokumentácie revitalizácií vnútroblokov. Pri spracovaní urbanistických štúdií bude ako aj doteraz súčasťou procesu participatívne plánovanie a zapojenie obyvateľov sídliska s cieľom zozbierať námety a podnety na vlastné riešenie.

Všetky urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk, ale aj prímestských častí nájdete TU.