Revitalizácie sídlisk

Mesto Žilina spolu s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina pokračuje v revitalizáciách jednotlivých sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na sídliská Hliny I, II, III, IV, VII a VIII (autor Ing. arch. Peter Nezval) a sídliska Pod nemocnicou (autorka Ing. arch. Ľubica Brunová) v predchádzajúcom roku 2022 prebehlo obstarávanie v súlade s § 3 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na Urbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Vlčince II a v roku 2021 na Urbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Hliny V – VIUrbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Vlčince I a IV. Taktiež bola pod našim vedením vypracovaná urbanistická štúdia revitalizácie centrálnej časti sídliska s názvom Solinky Centrum (autor MEB Architects). V súčasnom roku pokračujeme so štúdiami revitalizácií ďalších častí sídlisk a verejných priestorov – aktuálne je v príprave štúdia revitalizácie sídliska Vlčince III, v rámci ktorej sa zbierajú podnety od občanov v danej lokalite. Do 25. septembra 2023 sa ako obyvateľ Vlčiniec III môžete zapojiť do analytickej časti štúdie vyplnením anonymného dotazníka, a to na tomto internetovom odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMylZCfM86RWbFKlFGWu5a4C315SY5ouSOnLLkCENfTzDb4g/viewform?vc=0

Dôvodom pre obstaranie urbanistických štúdií je navrhnúť koncepciu revitalizácie týchto sídlisk. Prioritným zámerom urbanistických štúdií je vytvoriť atraktívny verejný priestor so zachovaním jeho prírodných daností, ich zvýraznením a citlivým dotvorením obytného prostredia, tak aby bolo prostredie sídliska funkčne a esteticky vyvážené. Urbanistické štúdie budú podkladom pre následnú prípravu projektovej dokumentácie revitalizácií vnútroblokov. Pri spracovaní urbanistických štúdií bude ako aj doteraz súčasťou procesu participatívne plánovanie a zapojenie obyvateľov sídliska s cieľom zozbierať námety a podnety na vlastné riešenie.

Všetky urbanistické štúdie revitalizácií sídlisk, ale aj prímestských častí nájdete TU.