Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

Deň architektúry 2022

Spolok KRUH v spolupráci s lokálnymi organizáciami a iniciatívami vrátane ÚHA Žilina pripravuje na jeseň dvanásty ročník celorepublikového festivalu, do ktorého sú zapojené české, moravské a slovenské mesta a obce všetkých veľkostí. Tento rok sa uskutoční od 30. septembra do 6. októbra 2022 a Žilina sa tak zapojí do festivalu po tretí krát. Medzinárodný deň architektúry ako taký je oficiálne stanovený na prvý októbrový pondelok. V České republike a lokálne […]

Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince II

V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Cieľom pripravovanej štúdie je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň bude štúdia slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk. Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, v ktorom […]

Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina

V poslednej dobe je stále väčší záujem obyvateľov mesta Žilina o zriadenie komunitných záhrad. Útvar hlavného architekta v spolupráci s Oddelením životného prostredia Mesta Žilina preto spracoval materiál, ktorý má záujemcom pomôcť s procesom založenia záhrady. Jeho cieľom je jasné stanovenie jednotného postupu pri zakladaní komunitných záhrad (hlavne) na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina. Materiál predstavuje návrh, ako by mali komunitné záhrady fungovať a čo sa od nich a ich […]