Čo robí ÚHA

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je rozpočtová organizácia mesta, ktorá zabezpečuje činnosti mesta ako orgánu územného plánovania vyplývajúcu zo stavebného zákona v oblasti plánovania a rozvoja mesta.

Vypracováva podklady pre zadávacie podmienky pri obstarávaní územného plánu mesta a zón, zadávacích dokumentov, územnoplánovacích podkladov, územno-plánovacej dokumentácie a overovacích štúdií pre potreby mesta.

Ďalšia činnosť je analytická, koncepčná a koordinačná činnosť, poradenská, expertízna a konzultačná činnosť, vydávanie odborných stanovísk a územnoplánovacích informácií, prevádzkovanie informačného systému o území, zastupovanie mesta ako orgánu vždy dotknutého v územnom a stavebnom konaní pred orgánmi štátnej správy.