Mesto Žilina získalo Cenu za urbanizmus – ZUUPS

19. januára 2024Je nám veľkou cťou, že mesto Žilina získalo Ocenenie poroty Ceny ZUUPS 2023 za činnosť mesta a za aktívny prístup k riešeniu urbanistických výziev rôznymi územno-plánovacími nástrojmi.

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pri Spolku architektov Slovenska vyhlásilo 7. ročník celoštátnej súťaže o Cenu za urbanizmus 2023. Zapojiť sa mohli najhodnotnejšie urbanistické diela vyhotovené v posledných štyroch rokoch. Súťaž sa nezameriava na realizované diela, ale na koncepcie, vízie, štúdie a metodicky inovatívne diela, ktoré hľadajú najefektívnejšie a najkvalitnejšie riešenie a využívanie územia. Oceňované sú urbanistické územnoplánovacie alebo krajinárske diela, ktoré významne prispievajú k usmerňovaniu, riadeniu, tvorbe urbánneho a krajinného prostredia na Slovensku a k rozvoju urbanizmu a územného plánovania ako profesionálnej tvorivej činnosti.
Do súťaže sa zapojilo 5 návrhov zo Žiliny, z toho pre štyri bolo mesto Žilina objednávateľom.

„Porota ocenila aktívny prístup mesta Žilina pri využívaní urbanistických súťaží a štúdií pre usmerňovanie obnovy a rozvoja mesta Žilina.“

Cenu za urbanizmus získala Žilina