Prerokovanie Územného plánu Mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8

15. decembra 2021Oznamujeme, že celý návrh Územného plánu Mesta Žilina – Zmeny a doplnky č. 8 a jeho grafická a textová časť v členení na smernú a záväznú, je prístupný na oficiálnej stránke Mesta Žilina https://www.zilina.sk/uzemne-planovanie/uzemny-plan-mesta-zilina-2/ , v podateľni Stavebného odboru v Klientskom centre Mestského úradu v Žilina v pracovných dňoch v úradných hodinách po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia, t.j. do 07.01.2022.
Je možné zasielať pripomienky k návrhu v uvedenej lehote písomne na adresu:

Útvar hlavného architekta mesta Žilina
Námestie obetí komunizmu 1
011 31 Žilina

Upozorňujeme, že na pripomienky zaslané po uvedenom dátume sa nebude prihliadať.