Prezentácia k Revitalizácii sídliska Vlčince III

15. novembra 2023

Pozývame Vás na stretnutie a diskusiu k prezentácii Urbanistickej štúdie Revitalizácia sídliska Vlčince III, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 4. decembra 2023 o 17.00 hod v priestoroch ZŠ Martinská. V rámci diskusie bude predstavený zámer urbanistickej štúdie a navrhnuté riešenia a obyvatelia budú môcť prispieť svojimi postrehmi a podnetmi.

Cieľom urbanistickej štúdie je na základe analýzy problémov v území, ako je napríklad stav stromov na sídlisku, parkovanie, stav chodníkov, športovísk a detských ihrísk navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr.

Architekti sa v urbanistickej štúdii venujú prepojeniu prvkov zelene a prírodných prvkov s mestskými priestormi, navrhujú pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska. Podrobne sa zaoberajú komunikáciami a plochami pre peších, cyklistickými trasami, verejnou zeleňou či parkovaním.

Samostatnú kapitolu návrhu tvoria detské ihriská a prvky malej architektúry, ako sú lavičky, smetné koše, osvetlenie. Pri celkovom návrhu je kladený dôraz na aplikáciu opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ako je napríklad doplnenie stromov, izolačnej zelene i návrh vodozádržných opatrení.

Zámerom je navrhnúť aj ideové riešenie dopravy a bezpečného priestoru v okolí ZŠ Martinská, či verejného priestoru medzi supermarketmi Tesco a Jednota.

Budeme radi, ak si nájdete čas a prídete na pripravovanú prezentáciu.