ÚHA vyhlasuje nové výberové konania

28. marca 2021ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konania na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu a Referent ochrany prírody a tvorby krajiny. Na obe pozície bude vybraný jeden uchádzač. Nástup pre obe pozície je od 15.4. 2021. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 6. 4. 2021!

REFERENT ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
• VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra a urbanizmus
• odborná prax oblasti architektúry, urbanizmu alebo tvorby verejných politík, najmenej 3 roky
• znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania
• prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestského plánovania,
• odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou
• autorizácia AA SKA výhodou
• bezúhonnosť, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, spoľahlivosť, samostatnosť
• schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest
• jazykové znalosti výhodou
• práca s PC, MS Office, CAD a 3D software (SketchUP)
• práca v platforme GIS výhodou

NÁPLŇ A DRUH PRÁCE:
• člen tímu Útvaru hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska zameraného na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja
• tvorba koncepčných a strategických materiálov a podkladov v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry
• koordinácia podkladov pre prípravu územno-plánovacej dokumentácie v, poskytovanie súčinnosti pri zabezpečovaní územno-technických podkladov
• vydávanie územno-plánovacích informácií v súlade s platnými územno-plánovacími dokumentáciami,
• príprava odborných vyjadrení k výstavbe ,vydávanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s koordináciou územného rozvoja mesta Žilina
• spolupráca pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií.
• organizovanie verejných prerokovaní, príprava materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií.

Viac info: UHA Žilina vyberove konanie referent architektúry 2021

 

REFERENT OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:
• VŠ vzdelanie 2. stupňa v odbore krajinárstvo, krajinné plánovanie, manažment krajiny, krajinná ekológia, architektúra a urbanizmus
• odborná prax najmenej 3 roky, preferovaná je prax v oblasti krajinného plánovania, krajinnej ekológie, architektúry a urbanizmu
• znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania, ochrany prírody a ekológie
• prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestského plánovania, ochrany prírody a ekológie
• odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou
• autorizácia AA, KA Slovenskej Komory Architektov výhodou
• bezúhonnosť, komunikatívnosť, nekonfliktnosť, flexibilnosť, kreativita, spoľahlivosť, samostatnosť
• schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest, ochrany prírody a ekológie
• jazykové znalosti výhodou
• práca s PC, MS Office, CAD a 3D software (SketchUP)
• práca v platforme GIS výhodou

NÁPLŇ A DRUH PRÁCE:
• člen tímu Útvaru hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska zameraného na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja
• tvorba koncepčných a strategických materiálov a podkladov v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry so zreteľom na udržateľnosť rozvoja a na ekológiu mesta
• koordinácia podkladov pre prípravu územno-plánovacej dokumentácie , zabezpečovanie územno-technických podkladov
• monitorovanie a vyhodnocovanie stavu územia, ochrany prírody a krajiny a zložiek životného prostredia pre potreby územného plánovania
• vydávanie územno-plánovacích informácií a stanovísk v súlade s platnými územno-plánovacími dokumentáciami,
• práca najmä pri témach tykajúcich sa životného prostredia, zmeny klímy, zelene a zelenej infraštruktúry
• príprava odborných vyjadrení k výstavbe ,vydávanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s koordináciou územného rozvoja mesta Žilina
• spolupráca pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií.
• organizovanie verejných prerokovaní, príprava materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií.

Viac info: UHA Žilina vyberove konanie referent ochrany a tvorby krajiny 2021