Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu

19. novembra 2020

Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu


Cieľom zabezpečenia služieb architekta je riešenie jednotlivých zadaní malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde svojím malým rozsahom nie je efektívne vyhlasovať architektonicko – urbanisticko – krajinárske anonymné súťaže.  Maximálna odmena zákazky v celkovom rozsahu je bez DPH v sume 25.000,- €, vrátane DPH v sume 30.000,- €. Doba trvania zákazky je od jej účinnosti až do vyčerpania limitnej ceny, najdlhšie však 24 mesiacov odo dňa účinnosti Zmluvy o dielo. Lehota na predkladanie ponúk je do 30.11.2020 do 12:00 hod. miestneho času. Kontaktná osoba: stanislava.rudincova@zilina.sk.

Predmetom zákazky sú riešenia najmä:

  1. verejných priestorov a krajinnej architektúry jednotlivo do cca. 1.000 m2, napríklad areály obytných súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a pod.,
  2. menších objektov jednotlivo do cca. 100 m2, napríklad pavilón, prístrešok, zastávka, schodisko, lávka, skleník, dielňa, šatne, toalety, vrátnica a pod.

Dokumenty na stiahnutie:

Výzva_Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu_SPOLU

kriteria K1_UHA Žilina

kriteria K1_UHA Žilina_excel