Manuál Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina

Ako reakcia na dlhodobo zanedbávaný problém premnoženej reklamy v meste Žilina vznikol Manuál reklamy Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina. V súčasnosti je manuál od 1. septembra 2019 platným doplnkom Zásad pamiatkovej starostlivosti pre MPR Žilina a teda má záväzný charakter, nie len odporúčací. Na jeho príprave sa podieľal Krajský pamiatkový úrad Žilina a mesto Žilina v spolupráci s odborníkmi z externého prostredia. Manuál je kľúčovým dokumentom, v zmysle ktorého Krajský pamiatkový úrad Žilina rozhoduje vo veci realizácie a podoby reklám na území Mestskej pamiatkovej rezervácie Žilina. Hlavným cieľom manuálu je pomôcť vlastníkom, správcom, resp. nájomcom objektov a priestorov v Mestskej pamiatkovej rezervácii Žilina pri realizácii budúcej reklamy. Okrem iného ponúka inšpirácie, poukazuje na vhodné i nevhodné príklady z praxe a zároveň približuje celý proces povoľovania zo strany dotknutých inštitúcií.