Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

vysledky-novy-bulvar-zilina-sutazny-dialog

Výsledky súťažného dialógu „Nový Bulvár“

Mesto Žilina vyhlásilo koncom septembra minulého roku Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“. So zadaním sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér SLLA, kvalitné návrhy ponúkol aj ateliér PLURAL ako aj PLEIDEL ARCHITEKTI. Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je […]

služby architekta

Vyhodnotenie ponúk na služby architekta

ÚHA Žilina pozná úspešného uchádzača verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu, ktorého lehota na predkladanie ponúk bola ukončená dňa 30.11.2020 do 12:00 hod. miestneho času. Je ním tím autorizovaného architekta Ing. arch. Maroša Likavčana v spolupráci s autorizovaným krajinným architektom Ing. Matejom Jasenkom. Mesto Žilina tak bude môcť po dobu max. 2 rokov od podpísania Zmluvy o dielo s víťazmi riešiť jednotlivé zadania malého rozsahu […]

hliny a vlcince

Revitalizácie sídlisk pokračujú

Mesto Žilina spolu s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina pokračuje v revitalizáciách jednotlivých sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na sídliská Hliny I, II, III, IV, VII a VIII (autor Ing. arch. Peter Nezval) a sídliska Pod nemocnicou (autorka Ing. arch. Ľubica Brunová) aktuálne prebehlo obstarávanie v súlade s § 3 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 50/1976 o […]