Vytvárame lepšie mesto

Útvar hlavného architekta mesta Žilina je pracoviskom zaoberajúcim sa architektúrou, urbanizmom, územným plánovaním a  koncepciou tvorby mesta. Koordinuje územnoplánovacie a urbanisticko-architektonické činnosti, spracováva koncepčné dokumenty v oblasti plánovania a tvorby mesta a zhromažďuje dôležité informácie o území.

Hlavný architekt mesta Žilina spolu s kolegami pracuje na príprave územného plánu a jeho zmien a doplnkov, územnoplánovacích podkladov, vyhlasuje architektonické a urbanistické súťaže a podieľa sa na tvorbe kvalitného verejného priestoru.

aktuality

700 rokov Žiliny – výsledky súťaže

Útvar hlavného architekta koncom marca vyhlásil výtvarno-architektonickú súťaž. Cieľom bolo získať výtvarné dielo ako pripomienku 700. výročia udelenia prvých mestských výsad Žiline v roku 1321 kráľom Karolom I. Róbertom z Anjou a tiež 640. výročie Privilégia pre žilinských Slovákov. Výtvarné dielo by sa malo stať plnohodnotnou súčasťou Mariánskeho námestia. Do súťaže sa zapojilo 21 autorských kolektívov. O víťazných a odmenených návrhoch rozhodla 19. mája porota v zložení: Mgr. art. Juraj […]

Hliny a Vlčince

Vyjadrite sa k revitalizácii sídlisk Hliny V, Hliny VI, a Vlčince I, Vlčince IV

Mesto Žilina v spolupráci s ÚHA Žilina zabezpečujú spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Cieľom pripravovaných štúdií je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň budú štúdie slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk. Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, […]

foto by Marián Závacký

VZN č. 2/2021 o terasách

Mimoriadna situácia spojená so šírením pandémie zmenila pohľad na rôzne fenomény v meste – prevádzkovanie terás nevynímajúc. Počas konca minulého roka 2020 sa ukázalo, že prevádzkovanie terás v zimnom období prináša do ulíc život a neopakovateľnú atmosféru, a že vysedávanie ľuďom v exteriéri aj v zimných mesiacov neprekáža, práve naopak. Vedenie mesta sa rozhodlo reflektovať na tieto javy a poverilo Útvar hlavného architekta mesta Žilina vypracovaním nového všeobecného záväzného nariadenia […]