Interiér Starej radnice

14. júla 2022V spolupráci s mestom Žilina sme zorganizovali vyzvanú súťaž na spracovanie architektonickej štúdie interiéru objektu Starej radnice. Zo šiestich vyzvaných tímov sa so zadaním najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér GRAU, ktorý následne súťažný návrh dopracoval do kompletnej architektonickej štúdie interiéru. 

Prvotným krokom bolo vyhlásenie súťaže na zhotoviteľa architektonickej štúdie interiéru radnice, ktorú zorganizoval Útvar hlavného architekta v spolupráci s mestom Žilina. Cieľom bol výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia so zachovaním a zvýšením funkčnosti tejto reprezentatívnej budovy. Na základe prieskumu trhu a referencií vyhlasovateľ stanovil 2 kritériá vyhodnotenia súťaže a vyzval 6 architektov, resp. architektonické tímy na predloženie cenovej ponuky a ideového návrhu sobášnej sály, ktorá sa nachádza na prízemí budovy.

Predložené ideové návrhy sobášnej sály posúdili v apríli tohto roku formou diskusie odborná porota v zložení – Ing. arch. Dušan Voštenák, Ing. arch. Peter Bohuš, Ing. Mgr. Katarína Gazdíková, PhD., Ing. arch. Rudolf Chodelka a Ing. arch. Lenka Likavčanová. So stanoveným zadaním sa podľa nich najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér GRAU architects, s.r.o. Porota pri víťaznom návrhu ocenila  jednoduché elegantné riešenie interiéru s dôrazom na akustické vlastnosti priestoru. Kladne hodnotila i materiálové riešenie s dôrazom na zachovanie hodnotných prvkov interiéru – zachovanie vitráží, gobelínu a klenbového stropu. Autori návrhu vhodným spôsobom vyriešili aj potrebu úložného priestoru, ktorý vyplýva z variability podujatí či osvetlenie interiéru.

Cieľom architektonickej štúdie je prispôsobiť priestory radnice súčasným požiadavkám, vytvoriť reprezentatívny priestor s dôrazom na kvalitu dizajnérskeho detailu, s kvalitným materiálovým riešením a dodržaním protokolu oficiálnych stretnutí pri organizácii obradov a podujatí pre verejnosť, či akcií vyplývajúcich z potrieb samosprávy, ako sú slávnostné zasadania zastupiteľstva, prijímanie reprezentačných návštev, vzácnych hostí a pod.

Víťazný tím počas júna vypracoval architektonickú štúdiu interiéru celého objektu radnice. Na základe tohto dokumentu bude následne spracovaný realizačný projekt interiéru firmou PAMARCH s.r.o., ktorá je autorom realizačného projektu na rekonštrukciu objektu v celom rozsahu.

Kompletná architektonická štúdia je k nahliadnutiu tu:

Interiér Starej radnice