ÚHA hľadá referenta architektúry a urbanizmu

30. júna 2022

ÚHA Žilina vyhlasuje nové výberové konanie na pozíciu Referent architektúry a urbanizmu. Predpokladaný nástup je od 1.9. 2022. Žiadosti je potrebné zaslať na adresu rudolf.chodelka@zilina.sk do 21. 7. 2022.

REFERENT ARCHITEKTÚRY A URBANIZMU NA ÚTVARE HLAVNÉHO ARCHITEKTA MESTA ŽILINA

ZÁKLADNÉ POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA:

 • VŠ vzdelanie druhého stupňa v odbore architektúra, urbanizmus, tvorba krajiny, alebo stavebný odbor
 • odborná prax oblasti architektúry, urbanizmu, tvorby krajiny alebo tvorby verejných politík, najmenej 1 rok
 • znalosť legislatívy v oblasti územného plánovania,
 • prehľad a orientácia v súčasných trendoch v oblasti mestského plánovania,
 • odborná spôsobilosť na obstarávanie územno-plánovacích podkladov a územno-plánovacej dokumentácie podľa § 2a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) výhodou
 • bezúhonnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť, kreativita, spoľahlivosť, samostatnosť
 • schopnosť analyticky a koncepčne myslieť, záujem o nové trendy v oblasti rozvoja miest
 • jazykové znalosti výhodou
 • práca s PC, MS Office, CAD a 3D software

NÁPLŇ A DRUH PRÁCE:

 • člen tímu Útvaru hlavného architekta mesta ako koncepčného pracoviska zameraného na tvorbu verejných politík a stratégií rozvoja
 • tvorba koncepčných a strategických materiálov a podkladov v oblasti plánovania rozvoja mesta, urbanizmu a architektúry
 • vydávanie územno-plánovacích informácií v súlade s platnými územno-plánovacími dokumentáciami,
 • príprava odborných vyjadrení k výstavbe, vydávanie vyjadrení a stanovísk súvisiacich s koordináciou územného rozvoja mesta Žilina
 • spolupráca pri zabezpečovaní urbanisticko-architektonických podkladov, návrhov a štúdií,
 • organizovanie verejných prerokovaní, príprava materiálov na rokovania mestského zastupiteľstva a jeho komisií,
 •  pracovné miesto obsadzujeme na zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky

Viac info: UHA Žilina výberové konanie referent architektúry