Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince III

30. augusta 2023V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk.

Po vypracovaní urbanistických štúdií na jednotlivé sídliská ako Hliny I – VIII, Pod nemocnicou, Vlčince I, II a IV sa architekti zamerajú na ďalšiu obytnú zónu, ktorou je sídlisko Vlčince III. Cieľom pripravovanej štúdie je revitalizácia priestoru, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň bude štúdia slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk.

Podľa aktuálnych údajov žije na tomto sídlisku 7 522 obyvateľov. Riešené územie o rozlohe 45,87 ha je vymedzené ulicou Matice slovenskej, Rosinskou cestou a Ulicou Vysokoškolákov. Cieľom urbanistickej štúdie je na základe analýzy problémov v území, ako je napríklad stav stromov na sídlisku, parkovanie, stav chodníkov, športovísk a detských ihrísk navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr.

Architekti sa budú venovať prepojeniu prvkov zelene a prírodných prvkov s mestskými priestormi, navrhnú pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska. Podrobne sa budú zaoberať komunikáciami a plochami pre peších, cyklistickými trasami, verejnou zeleňou či parkovaním.

Samostatnú kapitolu návrhu budú tvoriť detské ihriská a prvky malej architektúry, ako sú lavičky, smetné koše, osvetlenie. Pri celkovom návrhu bude kladený dôraz na aplikáciu opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ako je napríklad doplnenie stromov, izolačnej zelene i návrh vodozádržných opatrení.

Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, v ktorom žijú. Budeme radi, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník. Vašimi postrehmi a názormi tak budete môcť aj vy ovplyvniť navrhované riešenie revitalizácie lokality, v ktorej bývate. O výsledku práce architektov budeme verejnosť informovať prostredníctvom webovej stránky mesta či webovej stránky Útvaru hlavného architekta mesta Žilina.

Dotazník je anonymný. Vyplniť ho môžete do 25. septembra 2023, a to na tomto internetovom odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMylZCfM86RWbFKlFGWu5a4C315SY5ouSOnLLkCENfTzDb4g/viewform?vc=0

 

  • komunitná záhrada – časť pozemku premenená na záhradu, o ktorú sa spoločne stará skupina ľudí. Cieľom je skrášliť si svoje okolie a zároveň aktívne vyplniť voľný čas,
  • komunitné centrum – priestor pre stretávanie sa, spoločný dialóg a aktivity obyvateľov sídliska,
  • klietkový systém pre nádoby s odpadom – priestorovo vymedzený, prekrytý, uzamykateľný a priamo odvetrávaný priestor pre umiestnenie kontajnerov na odpad