Diskusia k Revitalizácii sídliska Vlčince III

9. októbra 2023Pozývame Vás na stretnutie a diskusiu k riešeniu pripravovanej Urbanistickej štúdii Revitalizácia sídliska Vlčince III, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 12. októbra 2023 o 17.00 hod v priestoroch ZŠ Martinská. V rámci diskusie bude predstavený zámer a ciele urbanistickej štúdie a obyvatelia budú môcť prispieť svojimi postrehmi a podnetmi.

Cieľom urbanistickej štúdie je na základe analýzy problémov v území, ako je napríklad stav stromov na sídlisku, parkovanie, stav chodníkov, športovísk a detských ihrísk navrhnúť koncepčné smerovanie v jednotlivých priestoroch v súlade s celkovým charakterom sídliska a jeho štruktúr.

Architekti sa budú venovať prepojeniu prvkov zelene a prírodných prvkov s mestskými priestormi, navrhnú pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska. Podrobne sa budú zaoberať komunikáciami a plochami pre peších, cyklistickými trasami, verejnou zeleňou či parkovaním.

Samostatnú kapitolu návrhu budú tvoriť detské ihriská a prvky malej architektúry, ako sú lavičky, smetné koše, osvetlenie. Pri celkovom návrhu bude kladený dôraz na aplikáciu opatrení na zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy, ako je napríklad doplnenie stromov, izolačnej zelene i návrh vodozádržných opatrení.

Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných obyvateľov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, v ktorom žijú. Budeme radi, ak si nájdete čas a prídete na pripravovanú diskusiu a pomôžete nám nájsť kolízne miesta a spoločne zanalyzujeme problémy a potenciály sídliska.