Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina

23. augusta 2022V poslednej dobe je stále väčší záujem obyvateľov mesta Žilina o zriadenie komunitných záhrad. Útvar hlavného architekta v spolupráci s Oddelením životného prostredia Mesta Žilina preto spracoval materiál, ktorý má záujemcom pomôcť s procesom založenia záhrady. Jeho cieľom je jasné stanovenie jednotného postupu pri zakladaní komunitných záhrad (hlavne) na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina. Materiál predstavuje návrh, ako by mali komunitné záhrady fungovať a čo sa od nich a ich zriaďovateľov očakáva. Zároveň by mal podať adekvátne a ucelené informácie ohľadom tejto problematiky. Komunitné záhrady poskytujú občanom a komunitám priestor pre aktívny život, miesto na pestovanie čerstvých, zdravých potravín v blízkosti domova. Okrem zlepšenia prístupu k potravinám poskytujú komunitné záhrady priestor pre silné sociálne vzťahy na úrovni susedstva. Keď sa skupina susedov spojí, aby zorganizovali, vybudovali a spravovali komunitnú záhradu, prinášajú svojej komunite a svojmu okoliu pôsobivú škálu výhod ako sú budovanie priateľstiev, vzdelávanie, zdravý životný štýl, miesto pre stretávanie sa rodín a tímovú prácu. Záhrada slúži aj na vzdelávanie, podporu biodiverzity a oživenie nevyužitých priestorov v urbanizovanom prostredí. Záhradkárska činnosť v komunitnej záhrade je nekomerčná a všetky príspevky smerujú k udržiavaniu a skrášleniu svojho okolia.

Tento materiál je základným materiálom a návodom ako založiť komunitnú záhradu v meste Žilina a bol schválený Mestským zastupiteľstvom. Predpokladáme, že na základe skúseností a záujmu o zakladanie komunitných záhrad sa bude postupne dopĺňať a upravovať.

V prípade, že máte záujem založiť komunitnú záhradu:

  1. Informujte sa o možnosti zriadenia komunitnej záhrady. Prečítajte si Manuál komunitných záhrad, prípadne nás neváhajte osloviť ohľadom nejasností.
  2. Oslovte susedov, keďže základom komunitnej záhrady sú jej nadšení užívatelia. Ideálne je byť tímom troch či štyroch ľudí, ktorí majú záujem do vzniku komunitnej záhrady investovať svoje kapacity, nadšenie a úsilie.
  3. Začiatkom úspešného projektu je výber vhodnej lokality. Vhodnosť vytipovaného priestoru pre komunitnú záhradu posudzuje Útvar hlavného architekta, ktorý vydáva vyjadrenia ku zámerom, projektom a k ich súladu s Územným plánom a s plánovaným rozvojom územia. Neváhajte preto s nami Váš zámer konzultovať už v procese prípravy a hľadania priestoru.
  4. Založte občianske združenie. Z dôvodu prenájmu pozemku je potrebné, aby si záujemcovia o komunitnú záhradu na mestskom pozemku založili občianske združenie. Vďaka nemu získate právnu subjektivitu a budete si môcť zažiadať o širokú ponuku grantov.
  5. Podajte k nám Žiadosť o založenie komunitnej záhrady s potrebnými prílohami – v prípade, že ste s nami komunikovali už v procese prípravy komunitnej záhrady, vybavenie žiadosti bude malina. S naším súhlasným vyjadrením bude potom možné požiadať o uzatvorenie nájomnej zmluvy na užívanie mestského pozemku za účelom zriadenia komunitnej záhrady na Odbore právnom, majetkovom a verejného obstarávania na Mestskom úrade v Žiline.
  6. A voilá, môžete sa pustiť do práce!