Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince II

6. septembra 2022V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk.

Cieľom pripravovanej štúdie je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň bude štúdia slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk.

Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, v ktorom žijú. Preto samospráva pristúpila k forme participatívneho plánovania, ktoré sa zrealizuje v dvoch etapách. V prvej etape budú dotazníkovou formou zozbierané postrehy a podnety občanov k danému územiu. V druhej etape, po zapracovaní vyhodnotených relevantných pripomienok, bude občanom predložené navrhované riešenie, ku ktorému sa tiež budú môcť vyjadriť.

Budeme radi, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník, či už v papierovej alebo elektronickej podobe. Vašimi postrehmi a názormi tak budete môcť aj vy ovplyvniť navrhované riešenie revitalizácie lokality, v ktorej bývate.

Dotazník je anonymný. Vyplniť ho môžete do 25. septembra 2022, a to dvomi spôsobmi:

  1. elektronická verzia: – dotazník k revitalizácii sídliska Vlčince II nájdete na tomto internetovom odkaze: lnk.sk/grk5,
  2. papierová verzia – dotazník nájdete aj v septembrovom vydaní Radničných novín. Vyplnený ho môžete odovzdať v podateľni mestského úradu do 25. septembra 2022.

Vysvetlenie niektorých pojmov:

  • komunitná záhrada – časť pozemku premenená na záhradu, o ktorú sa spoločne stará skupina ľudí. Cieľom je skrášliť si svoje okolie a zároveň aktívne vyplniť voľný čas,
  • komunitné centrum – priestor pre stretávanie sa, spoločný dialóg a aktivity obyvateľov sídliska,
  • klietkový systém pre nádoby s odpadom – priestorovo vymedzený, prekrytý, uzamykateľný a priamo odvetrávaný priestor pre umiestnenie kontajnerov na odpad