Revitalizácia sídliska Vlčince III

15. novembra 2023Dňa 4. decembra 2023 sa uskutočnilo už druhé stretnutie s obyvateľmi sídliska Vlčince III v priestoroch Základnej školy Martinská , kde bola predstavená „Urbanistická štúdia k revitalizácii verejných priestorov na sídlisku“. Zámerom urbanistickej štúdie je navrhnúť koncepciu revitalizácie sídliska, ktorá bude podkladom pre prípravu budúcich dielčích projektových dokumentácií. Cieľom je komplexný dokument zahŕňajúci a prepájajúci riešenia verejných priestranstiev sídliska na viacerých úrovniach so zachovaním jeho prírodných daností, ich zvýraznením a citlivým dotvorením obytného prostredia, tak aby bolo prostredie sídliska funkčne a esteticky vyvážené.

Architekti v rámci analytickej časti identifikovali problémy územia, na základe ktorých bol vypracovaný komplexný návrh. Pri návrhu boli vyhodnotené a zohľadnené taktiež námety a podnety obyvateľov sídliska predložené prostredníctvom dotazníka a taktiež osobne na prvom stretnutí občanov s riešiteľmi štúdie. Zároveň boli zapracované požiadavky rodičov a detí navštevujúcich základnú školu Martinská z projektu Bezpečné školy, na ktorej  už niekoľko mesiacov pracuje Útvar hlavného architekta mesta Žilina. Cieľom projektu je vytvoriť inkluzívne prostredie a zvýšiť bezpečnosť pohybu detí v okolí škôl. Štúdia navrhuje elegantné riešenie vytvorením zálivu Kiss and Ride pre bezpečné vykladanie detí pri základnej škole Martinská a Karpatská.

Ako na všetkých sídliskách aj na Vlčincoch III obyvateľov najviac trápi nedostatok parkovacích miest, chýbajúce pešie a cyklistické prepojenia, stav detských ihrísk.  Po zanalyzovaní územia riešitelia štúdie navrhli v kontakte s ulicou Vysokoškolákov na Trnavskej ulici polyfunkčný parkovací dom s komunitným centrom, ktorý zachytáva časť automobilov na okraji sídliska, ďalšie navýšenie súčasných parkovacích miest na teréne je dosiahnuté usporiadaním existujúceho komunikačného skeletu a citlivým doplnením odstavných a parkovacích stání. V rámci adaptačných opatrení ako reakcia na zmenu klímy sú v návrhu uplatnené vodozádržné opatrenia, bude skvalitňovaná nielen vzrastlá zeleň, ale aj dopĺňaná vegetácia vo forme nekosených lúk,  izolačnej zelene, či zavedené opatrenia ako vegetačné strechy na budovách občianskej vybavenosti. Urbanistická štúdia sa zaoberá aj riešením detských ihrísk, ktoré navrhuje kumulovať a zároveň vytvárať aj priestory pre starších a seniorov vo forme oddychových a pohybových plôch. Riešená je aj cyklodoprava a návrh cyklotrasy prepájajúcu sídlisko v priečnom smere od Lesoparku na Vodné dielo. V centre sídliska v priestore pred OC COOP Jednota štúdia predkladá ideový návrh riešenia živého mikronámestia s malými gastro prevádzkami s prestrešenými terasami, kultivovanou architektúrou, zeleňou a pobytovou funkciou.

Dokumentáciu si môžete stiahnuť tu: Na stiahnutie – Útvar hlavného architekta (zilina.sk)