Revitalizácie sídlisk pokračujú

11. decembra 2020

hliny a vlcince


Mesto Žilina spolu s Útvarom hlavného architekta mesta Žilina pokračuje v revitalizáciách jednotlivých sídlisk. Po vypracovaní urbanistických štúdií na sídliská Hliny I, II, III, IV, VII a VIII (autor Ing. arch. Peter Nezval) a sídliska Pod nemocnicou (autorka Ing. arch. Ľubica Brunová) aktuálne prebehlo obstarávanie v súlade s § 3 Vyhlášky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v zmysle § 4 ods. 1 Zákona č. 50/1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku na Urbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Hliny V – VIUrbanistickú štúdiu Revitalizácia sídliska Vlčince I a IV.

Dôvodom pre obstaranie urbanistických štúdií je navrhnúť koncepciu revitalizácie týchto sídlisk. Prioritným zámerom urbanistických štúdií je vytvoriť atraktívny verejný priestor so zachovaním jeho prírodných daností, ich zvýraznením a citlivým dotvorením obytného prostredia, tak aby bolo prostredie sídliska funkčne a esteticky vyvážené. Urbanistické štúdie budú podkladom pre následnú prípravu projektovej dokumentácie revitalizácií vnútroblokov. Pri spracovaní urbanistických štúdií bude ako aj doteraz súčasťou procesu participatívne plánovanie a zapojenie obyvateľov sídliska s cieľom zozbierať námety a podnety na vlastné riešenie. Momentálne sa nachádzame v štádiu odovzdávania podkladov pre spracovateľa, ktorým bude Ing. arch.  Peter Nezval.