Vyhodnotenie ponúk na služby architekta

8. januára 2021

služby architekta


ÚHA Žilina pozná úspešného uchádzača verejného obstarávania na zákazku: Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu, ktorého lehota na predkladanie ponúk bola ukončená dňa 30.11.2020 do 12:00 hod. miestneho času. Je ním tím autorizovaného architekta Ing. arch. Maroša Likavčana v spolupráci s autorizovaným krajinným architektom Ing. Matejom Jasenkom.

Mesto Žilina tak bude môcť po dobu max. 2 rokov od podpísania Zmluvy o dielo s víťazmi riešiť jednotlivé zadania malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde svojím malým rozsahom nie je efektívne vyhlasovať architektonicko – urbanisticko – krajinárske anonymné súťaže.  Maximálna odmena zákazky v celkovom rozsahu je bez DPH v sume 25.000,- €, vrátane DPH v sume 30.000,- €.

Predmetom zákazky sú riešenia najmä:

  1. verejných priestorov a krajinnej architektúry jednotlivo do cca. 1.000 m2, napríklad areály obytných súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a pod.,
  2. menších objektov jednotlivo do cca. 100 m2, napríklad pavilón, prístrešok, zastávka, schodisko, lávka, skleník, dielňa, šatne, toalety, vrátnica a pod.

 

Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk_sluzby architekta_UHA