Urbanistická štúdia REVITALIZÁCIA SÍDLISKA VLČINCE II

9. januára 2023Útvar hlavného architekta v spolupráci s Mestom Žilina a urbanistickým kolektívom spracovali urbanistickú štúdiu na revitalizáciu sídliska Vlčince II. Do procesu boli zapojení aj obyvatelia sídliska Vlčince II. Pri návrhu boli vyhodnotené a zohľadnené taktiež námety a podnety obyvateľov sídliska predložené prostredníctvom dotazníka. Dňa 8. decembra 2022 sa uskutočnilo stretnutie s obyvateľmi sídliska Vlčince II v priestoroch Denného centra pre seniorov na Námestí J. Borodáča, kde bola predstavená urbanistická štúdia k revitalizácii verejných priestorov na sídlisku. Zámerom urbanistickej štúdie bolo navrhnúť koncepciu revitalizácie sídliska, ktorá bude podkladom pre prípravu budúcich dielčích projektových dokumentácií. Cieľom je komplexný dokument zahŕňajúci a prepájajúci riešenia verejných priestranstiev sídliska na viacerých úrovniach so zachovaním jeho prírodných daností, ich zvýraznením a citlivým dotvorením obytného prostredia, tak aby bolo prostredie sídliska funkčne a esteticky vyvážené.

Architekti v rámci analytickej časti identifikovali problémy územia, na základe ktorých bol vypracovaný komplexný návrh. Návrh v čo najväčšej miere zachováva podiel vegetačných plôch a rieši len minimálne zásahy do existujúcej zelene. Ťažiskovým problémom sídliska Vlčince II je, aj podľa občanov, statická a tranzitná doprava. Preto sa návrh snaží o zamedzenie vťahovania tranzitnej a obslužnej dopravy do územia zachytávaním automobilov na okraji územia, doplnením spomaľovacích ostrovov, rekonštrukciou existujúcich komunikácii, ich smerovou a polohovou úpravou a doplnením peších chodníkov pre zvýšenie bezpečnosti chodcov. V zmysle platného Územného plánu mesta Žilina je v návrhu riešených niekoľko parkovacích domov v podzemí a pod súčasnými spevnenými plochami slúžiacich pre rezidentské parkovanie, ktoré dovolia zachytávanie časti automobilov na okraji sídliska, ale aj citlivé navýšenie súčasných parkovacích miest na teréne. V rámci adaptačných opatrení ako reakcia na zmenu klímy sú v návrhu uplatnené vodozádržné opatrenia, bude skvalitňovaná nielen vzrastlá zeleň, ale aj dopĺňaná vegetácia vo forme nekosených lúk, či zavedené opatrenia ako vegetačné strechy na budovách občianskej vybavenosti. Urbanistická štúdia sa zaoberá aj riešením detských ihrísk, ktoré navrhuje kumulovať a zároveň vytvárať aj priestory pre starších a seniorov vo forme oddychových a pohybových plôch. Riešená je aj cyklodoprava a návrh cyklotrasy prepájajúcu sídlisko v priečnom smere s Vodným dielom, taktiež návrh rekreačno – športového areálu s podzemným parkovaním v juhovýchodnom cípe na mieste súčasného areálu zberných surovín. V neposlednom rade štúdia predkladá ideový návrh riešenia priestoru trhoviska medzi Berlínskou a Varšavskou ako živého mikronámestia s prestrešením, kultivovanou architektúrou a pobytovou funkciou.

  1. VÝKRES ŠIRŠÍCH VZŤAHOV:
  2. PROBLÉMOVÝ VÝKRES:
  3. VÝKRES TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY:
  4. KOMPLEXNÝ URBANISTICKÝ NÁVRH:
  5. VÝKRES VEREJNEJ DOPRAVNEJ VYBAVENOSTI:
    DETAIL PODZEMNÉHO PARKOVANIA:
  6. VÝKRES ZELENE A PRVKOV ÚSES:
  7. NÁVRH FUNKČNÉHO ROZMIESTNENIA MALEJ ARCHITEKTÚRY:
  8. URBANISTICKÝ DETAIL VEREJNÉHO PRIESTORU S OTVORENOU TRŽNICOU MEDZI ULICAMI BERLÍNSKA – VARŠAVSKÁ: