Výsledky súťažného dialógu „Nový Bulvár“

17. februára 2021

vysledky-novy-bulvar-zilina-sutazny-dialog


Mesto Žilina vyhlásilo koncom septembra minulého roku Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“. So zadaním sa najlepšie vysporiadal bratislavský ateliér SLLA, kvalitné návrhy ponúkol aj ateliér PLURAL ako aj PLEIDEL ARCHITEKTI.

Cieľom súťažného dialógu bolo nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice Antona Bernoláka, vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Riešené územie je frekventovaným verejným priestorom, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané.

Súťažného dialógu sa zúčastnili štyri autorské kolektívy. Do tretej fázy 2. etapy dialógu sa prostredníctvom súťažných návrhov zapojili tri ateliéry. O poradí návrhov rozhodla hodnotiaca komisia prostredníctvom online zasadnutia dňa 02.02.2021 (Zápisnica zo zasadnutia komisie). V prípade, že sa mesto nedohodne s prvým vysúťaženým ateliérom, jednať bude s druhým v poradí, a pod. Realizácia „Nového Bulváru“ by sa mala začať budúci rok.

Zasadnutia sa zúčastnili:
Členovia komisie:

 • Ing. arch. Peter Lényi, predseda komisie
 • Ing. Michal Marcinov
 • Mgr. Peter Fiabáne
 • Ing. arch. Dušan Šimun
 • Ing. arch. Rudolf Chodelka

Náhradníci členov komisie:

 • Ing. arch. Peter Nezval
 • Ing. Michal Berger

Pomocné orgány komisie:

 • Ing. Branislav Šarmír, sekretár súťažného dialógu

 

Hodnotiaca komisia rozhodla o výslednom poradí nasledovne:

1. miesto (8000 €) – SLLA s.r.o. 
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Michal Sulo, Ing. Ján Augustín, Ing. arch. Miriam Lišková
Spolupráca: Ing. arch. Marián Dušinský, Ing. Michal Löffler, Bc. Zuzana Jančeková, Mário Melek

Hodnotenie návrhu:

 • Komisia vysoko hodnotí flexibilitu víťazného tímu v procese súťažného dialógu, nakoľko ponúkol dva veľmi kvalitné návrhy a tiež dokázal veľmi kreatívne pochopiť a zapracovať pripomienky komisie.
 • Zvoleným konceptom dopravnej komunikácie v osi riešeného územia veľmi kreatívne nadväzuje na urbanizmus „starého Bulváru“ formou negatívu organizovania priestoru, čím tieto dva celky veľmi vtipne vizuálne oddeľuje a zároveň prepája zdôraznením jasnej líniovej kompozície.
 • Ako jediný z návrhov prioritne využíva priečny profil v prospech pasantov. Zúžením jazdných pruhov a rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie uvoľňuje priestory po stranách a umožňuje tým bonifikovať pobytovú funkciu v území . Touto zmenou priečneho profilu ako jediný zo súťažiacich akceptoval požiadavku na výsadbu vysokej zelene mimo trasovania podzemnej infraštruktúry. Zapojenie priestorov pred fasádami bytových domov tak isto prispieva k zvýšeniu pobytového komfortu a multimodality v území.
 • Komisia vysoko hodnotí výber aj množstvo vysokej a komponovanej zelene v nadväznosti na vysoký podiel nespevnených plôch v riešenom území ako ekostabilizačný prvok v území. Rovnako vysoko hodnotí aj materiálové riešenie povrchových úprav.
 • Trasovanie cyklochodníkov v koridore dopravnej komunikácie s navrhovanými bezpečnostnými prvkami spolu s rekvalifikovaním triedy cestnej komunikácie považuje komisia za optimálne riešenie.
 • Výhodou predloženého konceptu je jeho robustnosť čo umožňuje jednoduché vstrebanie zmien a úprav, ktorými návrh v nadväzujúcich fázach prejde kvôli zohľadneniu vplyvov, ktoré v súťaži neboli zahrnuté ako aj podnetov generovanými samotným návrhom (riešenie statickej dopravy a pod.).

           Návrh SLLA v pdf 

SLLA-Bulvar-2.-kolo_Stránka_1

SLLA-Bulvar-2.-kolo_Stránka_2

2. miesto (4500 €) – PLURAL s.r.o.
Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Martin Jančok, Ing. arch. Michal Janák, Ing. arch. Zuzana Kovaľová, Ing. arch. Maroš Kostelanský
Spolupráca: FIDOP s.r.o., emProject, s.r.o., Ing. Magdaléna Pastvová

Hodnotenie návrhu:

 • Koncepčne vysoko kvalitný návrh reflektujúci progresívne urbanistické trendy.
 • Ideu demokratizácie prostredia formou prepojovacích priestorov – „prechodov“ s flexibilnou funkčnou náplňou komisia vysoko ocenila. Otázne je však využitie tohto skôr metropolitného princípu v podmienkach menšieho a spôsobom života vo verejnom priestore skôr konzervatívneho mesta akým je Žilina.
 • Oddelenie dopravných pruhov v priestoroch „prechodov“ demontovateľnými stĺpikmi pôsobí v takto exponovanom prostredí provizórnym dojmom.
 • Návrh v priečnom profile zachováva cca. pôvodnú šírku koridorov pre peších čo determinuje navrhovanú výsadbu vysokej zelene na ich okrajoch nad trasovaním inžinierskych sietí.
 • Smerovo rozdelené vedenie dopravy parkovacími ostrovmi s pozdĺžnym státím v osi územia pohľadovo aj funkčne exponuje automobil v území.
 • Vytvorenie zeleného „baldachýnu“ korunami navrhovanej vysokej zelene vníma komisia v súvislosti s lineárnou urbanistickou formou Bulvárov ako nežiadúcu pohľadovú bariéru.
 • Navrhované výtvarne výrazné skulpturálne riešenie výťahu a premostenia neprispeje k zvýšeniu pobytového komfortu cestujúcich. Prekrytie schodiska v navrhovanej výške je z praktickej stránky formálne.
 • Využitie priestorov pred fasádami bytových domov ako „zelených bufferov“ komisia vníma ako nedostatočné využitie potenciálu týchto priestorov.

          Návrh PLURAL v pfd.

PLURAL_Zilina_Bulvar_NAVRH_Stránka_1

PLURAL_Zilina_Bulvar_NAVRH_Stránka_2

3. miesto (4000 €) – PLEIDEL ARCHITEKTI s.r.o.

Autori návrhu riešenia: Ing. arch. Imrich Pleidel, Mgr. art. Ondrej Pleidel, Ing. Eugen Guldan, PhD.
Spolupráca: Ing. Igor Ševčík, Ing. arch. Alena Tokovicsová

Hodnotenie návrhu:

 • Predložené riešenie vo veľkej miere rešpektuje existujúci priečny profil, čo z pohľadu využiteľnosti územia pasantom neprináša do územia novú kvalitu – nevyužíva potenciál územia.
 • Takéto riešenie v priečnom profile predpokladá výsadbu zelene v koridoroch kolidujúcich s vedením inžinierskych sietí.
 • Rozdelenie územia do troch rozmerovo cca rovnakých ale funkčne nekonzistentných celkov v pozdĺžnom profile narúša urbanistickú homogenitu a plynulosť prostredia.
 • Smerovo rozdelené riešenie dopravy formou umiestnenia veľkých parkovacích zón v osi na začiatku a konci územia vytvára silnú vizuálnu a funkčnú dominanciu automobilov čo je spolu s navýšením počtu parkovacích miest v území v rozpore s požiadavkami mesta.
 • Problematické je aj vedenie cyklotrasy v spoločnom koridore s chodníkom pre peších.
 • Návrh preferuje formu solitérnej výsadby vysokej zelene čo so sebou prináša malé percento nespevnených plôch v riešenom území .
 • Návrh sa nezaoberal priestormi pred fasádami bytových domov čo komisia vyhodnotila ako negatívum tohto riešenia.
 • Návrh v podstate sanuje existujúci stav.

          Návrh PLEIDEL v pdf.