VZN č. 2/2021 o terasách

30. marca 2021

foto by Marián Závacký


Mimoriadna situácia spojená so šírením pandémie zmenila pohľad na rôzne fenomény v meste – prevádzkovanie terás nevynímajúc. Počas konca minulého roka 2020 sa ukázalo, že prevádzkovanie terás v zimnom období prináša do ulíc život a neopakovateľnú atmosféru, a že vysedávanie ľuďom v exteriéri aj v zimných mesiacov neprekáža, práve naopak. Vedenie mesta sa rozhodlo reflektovať na tieto javy a poverilo Útvar hlavného architekta mesta Žilina vypracovaním nového všeobecného záväzného nariadenia (VZN), ktoré by nastavilo podmienky umožňujúce prevádzkovanie exteriérových terás celoročne. Mestské zastupiteľstvo toto nariadenie na poslednom zasadnutí dňa 25. 2. 2021 schválilo a teda všetci prevádzkari, ktorí majú záujem o prevádzkovanie terasy na mestskom pozemku už musia vo svojej žiadosti postupovať v zmysle tohto platného  Všeobecného záväzného nariadenie nariadenia Mesta Žilina č. 2/2021 o podmienkach zriaďovania a prevádzkovania sezónnych vonkajších obslužných zariadení na území mesta Žilina. 

VZN o terasach_2_2021 (PDF)

Cieľom VZN je stanoviť pravidlá, podľa ktorých budú terasy povoľované, prevádzkované a kontrolované. Podmienky navrhovania a umiestňovania terás s ohľadom na mestské prostredie a jeho prvky. Terasy musia svojim umiestnením a prevedením rešpektovať kompozíciu urbánnej štruktúry, architektúru objektov, vzrastlú a drobnú zeleň, vybavenie verejného priestoru, jeho inkluzívnosť, miestne komunikácie, pohyb chodcov a cyklistov a ďalšie faktory svojho bezprostredného okolia. Zámerom je aj nastavanie všeobecného konštrukčného a materiálového riešenia exteriérových terás a ich vzhľadu so snahou minimalizovania negatívnych vplyvov na mestské prostredie. Definovanie spresnených pravidiel pre historické časti mesta je snahou dosiahnuť integritu architektonického historického prostredia aj v detaile verejného priestoru. Tento materiál je pre prehľadné a systémové usmerňovanie a povoľovanie terás na území mesta Žilina kľúčový.