Vyjadrite sa k revitalizácii sídlisk Hliny V, Hliny VI, a Vlčince I, Vlčince IV

8. apríla 2021

Hliny a Vlčince


Mesto Žilina v spolupráci s ÚHA Žilina zabezpečujú spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk.

Cieľom pripravovaných štúdií je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň budú štúdie slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk.

Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, v ktorom žijú. Preto samospráva pristúpila k forme participatívneho plánovania, ktoré sa zrealizuje v dvoch etapách. V prvej etape budú dotazníkovou formou zozbierané postrehy a podnety občanov k danému územiu. V druhej etape, po zapracovaní vyhodnotených relevantných pripomienok, bude občanom predložené navrhované riešenie, ku ktorému sa tiež budú môcť vyjadriť.

Budeme radi, ak si nájdete čas a vyplníte dotazník, či už v papierovej alebo elektronickej podobe. Vašimi postrehmi a názormi tak budete môcť aj vy ovplyvniť navrhované riešenie revitalizácie lokality, v ktorej bývate.

Dotazník je anonymný. Vyplniť ho môžete do 15. apríla 2021, a to dvomi spôsobmi:

  1. papierová verzia – vyplnený dotazník vhoďte do poštovej schránky umiestnenej pri vstupe do budovy Mestského úradu v Žiline. PDF verziu dotazníka nájdete TU,
  2. elektronická verzia: – dotazník k revitalizácii sídlisk Hliny V a VI nájdete na tomto internetovom odkaze: lnk.sk/klmv,
    – dotazník k revitalizácii sídlisk Vlčince I a IV nájdete na tomto internetovom odkaze: lnk.sk/atet.

V dôsledku pandémie odporúčame uprednostniť možnosť elektronického vyplnenia dotazníka.

Pokyny k vyplneniu papierovej verzie: Na začiatku dotazníka zakrúžkujte lokalitu, ku ktorej sa vyjadrujete. Všetky otázky okrem jednej sú rovnaké pre všetky štyri lokality. Predposlednú otázku (3.2) vypĺňajú zvlášť obyvatelia Hlín a zvlášť obyvatelia Vlčiniec. V odpovedi zakrúžkujte jednu z možností áno, nie alebo neviem sa vyjadriť. Tam, kde je to potrebné, rozvite vašu odpoveď uvedením konkrétnej lokalizácie problému. Prosíme vás, aby ste sa prednostne vyjadrovali k lokalitám, v ktorých bývate a dôverne ich poznáte.

Vysvetlenie niektorých pojmov:

  • komunitná záhrada – časť pozemku premenená na záhradu, o ktorú sa spoločne stará skupina ľudí. Cieľom je skrášliť si svoje okolie a zároveň aktívne vyplniť voľný čas,
  • komunitné centrum – priestor pre stretávanie sa, spoločný dialóg a aktivity obyvateľov sídliska,
  • klietkový systém pre nádoby s odpadom – priestorovo vymedzený, prekrytý, uzamykateľný a priamo odvetrávaný priestor pre umiestnenie kontajnerov na odpad

 

zdroj: https://www.zilina.sk/?page=ukazspravu&id=17190