Aktuality


Vyjadrite sa k štúdii revitalizácie sídliska Vlčince II

6. septembra 2022

V spolupráci s Mestom Žilina zabezpečujeme spracovanie urbanistických štúdií, ktoré budú riešiť revitalizáciu verejných priestranstiev uvedených mestských sídlisk. Cieľom pripravovanej štúdie je vytvoriť priestor, ktorý bude jeho obyvateľom poskytovať plnohodnotné, atraktívne, funkčné a esteticky vyvážené obytné prostredie sídliska. Zároveň bude štúdia slúžiť ako východiskový podklad pre spracovanie následných projektových dokumentácií obnovy verejných priestorov uvedených sídlisk. Do revitalizácie verejného priestoru chceme zapojiť aj samotných občanov, ktorí najlepšie poznajú prostredie, v ktorom […]

Manuál komunitných záhrad Mesta Žilina

23. augusta 2022

V poslednej dobe je stále väčší záujem obyvateľov mesta Žilina o zriadenie komunitných záhrad. Útvar hlavného architekta v spolupráci s Oddelením životného prostredia Mesta Žilina preto spracoval materiál, ktorý má záujemcom pomôcť s procesom založenia záhrady. Jeho cieľom je jasné stanovenie jednotného postupu pri zakladaní komunitných záhrad (hlavne) na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Žilina. Materiál predstavuje návrh, ako by mali komunitné záhrady fungovať a čo sa od nich a ich […]

Interiér Starej radnice

14. júla 2022

Žilina kandiduje na titul Európske hlavné mesto kultúry pre rok 2026, pretože veríme, že je to neopakovateľná príležitosť pre celkovú transformáciu mesta a celého regiónu.