Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu – výsledky súťaže

10. júna 2022Z verejne súťaže vzišiel tím architektov, ktorý bude pre mesto navrhovať a tvoriť kvalitné verejné priestory.

ÚHA Žilina vyhlásila súťaž „Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu“ pre tím architekta a krajinného architekta, ktorý bude navrhovať obnovu zanedbaných verejných priestorov a vypracovávať rôzne stupne projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.

Úspešným uchádzačom s najvyšším počtom bodov 80,07 sa stal uchádzač STOA arch. plus s.r.o. Kolektív architektky a krajinnej architektky v zložení Ing. arch. Andrea Macejková a Ing. Magdaléna Horňáková, ktoré splnili podmienky Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb architekta pre zadania malého rozsahu“, svojím predloženým portfóliom najlepšie reflektovali cieľ výzvy, a to snahu mesta riešiť zadania verejných priestorov, krajinnej architektúry a menších objektov v meste Žilina. Komisia vysoko hodnotila predovšetkým koncepčný prístup menších aj rozsiahlejších zadaní s dôrazom na detail, ako aj relevantnosť predložených projektov, ktoré svojou mierkou a vypracovaním zodpovedali výzve. Taktiež architektonicko -krajinárske prevedenie predložených prác preukázalo kvality a schopnosť vnímať riešené zadania komplexne – vo všetkých mierkach, ako aj v detaile. Účastník v neposlednom rade v portfóliu deklaroval schopnosť projekčne dotiahnuť zákazky do realizácie.

ÚHA Žilina spolu s Mestom Žilina tak bude môcť po dobu max. 2 rokov od podpísania Zmluvy o dielo s víťazmi riešiť jednotlivé zadania malého rozsahu vo verejnom priestore podľa potrieb verejného obstarávateľa tam, kde svojím malým rozsahom nie je efektívne vyhlasovať architektonicko – urbanisticko – krajinárske anonymné súťaže.

Predmetom zákazky sú najmä verejné priestory a krajinná architektúra (napríklad areály obytných súborov, vnútrobloky, cintoríny, ulice a námestia, pešie zóny, parky, strešné záhrady a pod.) a menšie objekty a ich časti (napríklad pavilón, prístrešok, zastávka, schodisko, lávka, skleník, dielňa, šatne, toalety, vrátnica a pod.).

Body prideľovala komisia dňa 02.06. 2022 v zložení:
– Ing. arch. Rudolf Chodelka, autorizovaný architekt SKA, riaditeľ ÚHA Žilina
– Ing. arch. Zuzana Mendelová, riaditeľka ÚHA Martin
– Ing. arch. Lenka Likavčanová, referentka architektúry a urbanizmu, ÚHA Žilina
– Ing. Anna Kyselová, referentka koncepcie mestskej zelene, ÚHA Žilina
– Ing. Janka Pačeková, Odbor riadenia projektov a investícií, MÚ Žilina, ktorá bola poverená vedúcim odboru ORPaI Ing. Radovanom Martinčekom na jeho zastupovanie.

Zverejnenie výsledku